Betingelser

1. Generelle betingelser

For at kunne købe produkter hos Systemina ApS, skal kunden være myndig. Såfremt kunden ikke er myndig, kan aftale om køb af produkter kun etableres med accept fra myndig værge. Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er valide.
Fejlbestilte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt.
Ved brud på forretningsbetingelserne kan Systemina Aps uden varsel opsige og lukke et abonnement. Ønsker Systemina ApS at opsige et abonnement uden forudgående brud på forretningsbetingelserne, vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden. Gene af andre abonnenter og overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som misbrug af Systemina ApS ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af et abonnement. Systemina ApS er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.

2. Generelt data ansvar

Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det på Systemina ApS servere lagrede materiale følger den danske lovgivning samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring internettet.
Systemina ApS er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af Systemina ApS produkter. Systemina ApS er ligeledes uden ansvar for tab, som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Systemina ApS har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Systemina ApS kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.
Systemina ApS er i øvrigt ikke ansvarlig for tab af data, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om Systemina ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Systemina ApS funktioner.

3. Drift Ansvar

Systemina ApS tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. Systemina ApS er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

Alle servere er placeret i et hostingcenter, hvor alle fysiske forhold og sikkerhed er 100% i orden. Dertil er hele hostingcenteret overvåget med videokamera, samt sikret med 2 trins adgangssluse. Der er tilknyttet hundevagt til stedet, som patruljere hele natten igennem, når der ikke er personale på. I tilfælde af brænd eller strømsvigt, er hele hostingcenteret sikret med energen brandsluknings anlæg, samt UPS og dieselgeneratorer. Ved strømsvigt kan hele hostingcenteret forsætte driften via strøm fra vores generatorer. Ved linjesvigt, er der etableret flere redundante forbindelser fra forskellige udbydere, så der er sikret fortsat drift, ved et eventuelt linjebrud

Alle vores løsninger, er omfattet af én daglig backup af alle data. Genskabelse af filer m.m. kan rekvireres. Backup af mails kan kun garanteres, såfremt man benytter sig af IMAP.

Serverne er overvåget af Systemina ApS monitorsystem. Systemet er opsat efter hvilke services der kører på den pågældende server. Der alarmeres direkte til vagten, hvis et problem skulle opstå. Fejlretning skal være påbegyndt inden for 30 min. Dette glæder døgnet rundt alle ugens dage.

4. Programmering og udvikling

Alle programmeringsopgaver udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. Systemina ApS kan dog aldrig drages til ansvar overfor kundens eventuelle direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden Systemina ApS accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.

5. Abonnement og opsigelse

Alle bestillinger af produkter forudfaktureres for perioder á enten 3, 6 eller 12 måneder og kan til enhver tid opsiges skriftligt eller online. Aftalen er uopsigelig det første år for erhvervskunder og 6 måneder for privat kunder. Efterfølgende skal aftalen opsiges en måned før en ny periode starter. Såfremt aftalen ikker er opsagt en måned før den nye periode, hæfter kunden for den nye periode. Alle opsigelser kan foretages online ved at sende en mail eller ved indsendelse af en skriftlig underskrevet opsigelse. Opsigelsen bekræftes pr. e-mail af Systemina ApS umiddelbart efter opsigelsen. Systemina ApS refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.
Systemina ApS er dog berettiget til at opsige aftalen i aftaleperioden, såfremt Systemina ApS måtte ophøre med at tilbyde de af aftalen omfattede ydelser. I så fald skal opsigelse ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Forudbetalte abonnementsafgifter, der måtte vedrøre tiden efter aftalens ophør, refunderes til kunden.

6. Værneting

Kunden erklærer sig bekendt med Systemina ApS generelle forretningsbetingelser. Systemina ApS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forretningsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med Byretten i Horsens som værneting i første instans.

7. Ændring af priser og vilkår

Systemina ApS er til enhver tid berettiget til at ændre priser og vilkår for en tjeneste. Ændring skal ske med et skriftligt varsel på mindst 30 dage.
For så vidt kunden ikke kan acceptere de varslede ændringer, er kunden berettiget til at opsige aftalen, således at aftalen ophører på det tidspunkt, hvorfra den varslede ændring skal have virkning. Dette gælder dog ikke, såfremt den varslede ændring er i kundens favør. En sådan opsigelse skal foretages skriftligt eller online og skal være Systemina ApS i hænde senest 14 dage efter, at den skriftlige meddelelse fra Systemina ApS er kommet frem til kunden.
Såfremt kunden ikke rettidigt har meddelt sin opsigelse, fortsætter aftalen på de ændrede vilkår.

8. Betalingsbetingelser

Hosting : A conto 3/6/12 mdr. Opkræves pr. påbegyndt periode.
Trafik : Trafik opkræves bagud efter hver afsluttet periode.
Netto kontant til Systemina ApS konto inden 8 dage.

9. Opsigelsesbetingelser

Alle bestillinger af produkter forudfaktureres for perioder af enten 3 eller 12 måneder og kan til enhver tid opsiges skriftligt eller online med en måneds varsel til udløbet af en periode.
Alle opsigelser kan foretages online ved at sende en mail til support@systemina.dk, eller ved indsendelse af en skriftlig underskrevet opsigelse.
Opsigelsen bekræftes pr. e-mail af Systemina ApS umiddelbart efter opsigelsen.
Systemina ApS refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

10. Tavshedspligt

Systemina ApS betragter alt korrespondance og information fra kunden, som værende fortroligt. Systemina ApS må medtage kunden på sin referenceliste, men må derudover ikke bruge kundens navn i markedsføringsøjemed.